Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ustrzykach Dolnych do właścicieli, zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub Środowiska, Zgodnie z art.61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane /Dz. U. z 2023 r. poz. 682 tj./, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego. Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg  i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących, a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych  o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Informuję ponadto, że , zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo Budowlane „Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Nadmieniam, iż nie jest wystarczającym umieszczenie na budynku lub w ich okolicach samych tablic ostrzegawczych lub taśm, ponieważ nie przynoszą one osobno oczekiwany skutek. Obszar przy obiektach należy oznakować ww. tablicami i taśmami ostrzegawczymi jednocześnie. Tablica pełni funkcję informacyjną, natomiast taśmy mają za zadanie wygrodzenie  terenu, na który mogą spaść z wysokości w sposób niekontrolowany: sople, nawisy śnieżne, itp. Przedmiotowe wygrodzenie musi zostać wykonane z odpowiednim marginesem, tj. uwzględniającym również obszar, na który spadające nawisy i bryły lodu w momencie uderzenia będą się rozwarstwiać i rozpryskiwać wokół miejsca upadku.

Ustrzyki Dolne, grudzień 2023 r.

 
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl